Bemutatkozik a Csemadok - Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség

2019.05.12. 19:20

A „Kulturális együttműködések fejlesztése a magyar-szlovák-ukrán térségben” című, EFOP-5.2.2-17-2017-00135 számon nyilvántartott projektben partnerünk többek közt a Csemadok.

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok (továbbiakban: Szövetség) tevékenységek kiterjed a Szlovák Köztársaság egész területére. A Szövetség célja, feladatai:

 1. szervezi a szlovákiai magyarság közművelődését és védi érdekeit,

 2. fejleszti a szlovákiai magyarság anyanyelvi kultúráját, ápolja természetes kötődését az egyetemes magyar kultúrához,

 3. hozzájárul a szlovákiai magyar kulturális, művészeti és tudományos élet kiteljesedéséhez, az anyanyelvű oktatás fejlesztéséhez, támogatja a szórványban élő magyarság felzárkózását,

 4. állást foglal az aktuális társadalmi és közművelődési kérdésekben és részt vállal a megoldásukban,

 5. tömöríti mindazokat, akik munkájukkal, anyagaikkal és egyéb módon támogatják a szlovákiai magyarság kulturális, társadalmi és tudományos életét

 6. bővíti tagságát, megteremti számukra a nemzetiségi kultúra aktív és célszerű működtetésének, tevékenységének feltételeit,

 7. munkálkodik tagsága anyagi és szellemi kultúrája értékeinek fejlesztése és hozzáférhetővé tétele érdekében,

 8. küldetésével összhangban bekapcsolódik a gyermekek és az ifjúság kulturális nevelésébe, támogatja az ifjúság szövetségen belüli szerveződését,

 9. társadalmi, kulturális és közművelődési rendezvényeket szervez, közművelődési közösségeket (öntevékeny művészeti csoportokat, művelődési, művészeti szakköröket, klubokat) alakít, ösztönzi és támogatja azok munkáját,

 10. a helyi és regionális kultúra fejlődése érdekében koordinálja és módszertanilag segíti az amatőr művelődési és művészeti mozgalmakat,

 11. országos, területi és körzeti kulturális rendezvényeket, amatőr művelődési és művészeti szemléket és versenyeket szervez,

 12. felkutatja, gondozza a magyar vonatkozású kulturális, történelmi és műemlék jellegű értékeket, népszerűsíti a népi kultúrát, a szülőföld hagyományait, felügyeli és gondozza a tájházakat, illetve támogatja új tájházak létrehozását, és a vidéki turizmust,

 13. kezdeményezi és ösztönzi a szlovákiai magyarság történetével és létével kapcsolatos dokumentumok, információk gyűjtését és feldolgozását, komplex kutatását,

 14. bővíti és fejleszti kapcsolatait a hazai és külföldi kulturális szervezetekkel és intézményekkel, támogatja tagjainak tudományos, művészeti és publikációs tevékenységét,

 15. tevékenységének ellátása érdekében alapítványokat, alapokat, közhasznú intézeteket hoz létre gazdasági és kiadói tevékenységet folytat,

 16. együttműködik és szerződést köthet minden hazai és külföldi személlyel, szervezettel és mozgalommal, akik, illetve amelyek a Szövetség céljaival és programjával összhangban tevékenykednek.

 

Szervezeti felépítése

 

A Szövetséget alkotó alapszervezetek, a közművelődési közösségek, a területi szervek, a szakmai társaságok és országos szervek önálló jogi személyek.


 

Az alapszervezetek, közművelődési közösségek és a kulturális csoportok

 1. A Szövetség minden alapszervezete, közművelődési közössége és kulturális csoportja az önigazgatás elve alapján működik, képviseli tagsága érdekeit és igényeit.

 2. A közművelődési közösségek és kulturális csoportok (amatőr együttes, művelődési klub, stb.) szakmai alapon létrejövő csoportosulásai tevékenységüket alapszervezeti szinten a Szövetség alapszabálya alapján kidolgozott saját működési szabályzat alapján végzik.

 3. Az alapszervezet az alapszabályban meghatározott céllal összhangban tevékenykedik a település szintjén.

 4. Alapszervezetet legkevesebb 5 (öt) személy hozhat létre.

 5. Az alapszervezetet a területi választmány bejegyzi, az Országos Tanács nyilvántartja.

 6. Egy községben több alapszervezet is alapítható. Egy településen több alapszervezet bejegyzéséről a területi választmány dönt.

 7. Az alapszervezet akkor szűnik meg, ha taglétszáma 5 alá csökken.

 8. Amennyiben az alapszervezet egy évig nem teljesíti alapszabályból eredő kötelességét (nem tartja a kapcsolatot a területi választmánnyal, nem veszi át a tagsági bélyeget, nem szedi be a tagsági illetéket, nem számol el azzal), a szervezetet az illetékes területi választmány felfüggesztheti, jogait nem gyakorolhatja, de nem szűnik meg. Tevékenysége bármikor folytatható.

 9. Az alapszervezet legfelsőbb fóruma a taggyűlés. A taggyűlést az alapszervezet vezetősége hívja össze évente legalább egyszer. Érvényes határozatot a jelenlevők többségének jóváhagyásával hoz.

 10. Ha az alapszervezet tagságának több mint fele kéri, a vezetőség 15 napon belül köteles összehívni a taggyűlést.

 11. Az alapszervezet évente egyszer a területi választmány által javasolt időszakban évzáró taggyűlést tart, amelyen vezetőséget és elnököt választhat. A többi tisztségviselőt a vezetőség választja meg. Az évzáró taggyűlésen megválasztja az ellenőrző bizottságot vagy az ellenőrt. A tisztújító országos közgyűlés előtt az alapszervezetek tisztújító évzáró közgyűlést tartanak.

 12. Az alapszervezet munkáját a vezetőség irányítja, az elnök az alapszervezet jogi képviselője. Képviseli a tagság érdekeit, felügyeli a szervezet gazdálkodását. Munkájáért a taggyűlésnek felel.

A projekt partner a CSEMADOK Szepsi Alapszervezete a Szövetség által kitűzött célok, feladatok érdekében végzi tevékenységét. 2011. évben fontos előrelépést jelentett nemcsak a szervezetnek, hanem az egész város számára a Magyar Ház átadása, amely a város és a járás magyar szervezetei számára biztosít székhelyet, számos kulturális eseménynek nyújt színteret.

A szervezet folyamatosan szervezi, illetve részt vesz a magyar kultúra ápolása, megőrzése érdekében a kulturális eseményeket, rendezvényeket. Havi rendszerességgel a „Kerekítő” anyanyelvi gyermekfoglalkozásokat szervez, részt vesznek a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó verseny, a Járási Dal- és Táncünnepély, a Jászói Nyári Egyetem és Művelődési Tábor, Középiskolás Mozgó Egyetem, Egressy Béni Színjátszó Fesztivál szervezésében. Ezen kívül kiállításokat, irodalmi napokat, könyvbemutatókat, hagyományos honismereti gyalogtúrát, körutat (szülőföldünk értéke megismertetésére) szerveznek, illetve a Nemzeti Összetartozás Napját és a Szepsi Csombor Napok rendezvénysorozatot.
vissza